Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej XXI rocznica powstania Straży Granicznej - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

XXI rocznica powstania Straży Granicznej

15.05.2012

Dwadzieścia jeden lat temu, 16 maja, w miejsce Wojsk Ochrony Pogranicza, do ochrony granicy Rzeczypospolitej Polskiej powołano Straż Graniczną na mocy ustawy z 12 października 1990 r. Straży Granicznej, jako jednolitej, umundurowanej formacji o charakterze nowoczesnej służby migracyjnej. W ciągu minionych lat swego istnienia Straż Graniczna przechodziła kolejne reorganizacje, przekształcając się stopniowo w pełni zawodową, ochotniczą, wysoce wyspecjalizowaną formację.  Rocznica powstania Straży Granicznej jest okazją do wręczenia mianowań na kolejne stopnie 305 funkcjonariuszom (w tym dla czterdziestu sześciu osób w korpusie oficerskim) oraz do wręczenia odznaczeń i medali. W Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim obchody Święta odbędą się 31 maja 2012r. połączone z obchodami 3 rocznicy powstania Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Dwadzieścia jeden lat temu, 16 maja, w miejsce Wojsk Ochrony Pogranicza, do ochrony granicy Rzeczypospolitej Polskiej powołano Straż Graniczną na mocy ustawy z 12 października 1990 r. Straży Granicznej, jako jednolitej, umundurowanej formacji o charakterze nowoczesnej służby migracyjnej. W ciągu minionych lat swego istnienia Straż Graniczna przechodziła kolejne reorganizacje, przekształcając się stopniowo w pełni zawodową, ochotniczą, wysoce wyspecjalizowaną formację. 

Rocznica powstania Straży Granicznej jest okazją do wręczenia mianowań na kolejne stopnie 305 funkcjonariuszom (w tym dla czterdziestu sześciu osób w korpusie oficerskim) oraz do wręczenia odznaczeń i medali.

W Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim obchody Święta odbędą się 31 maja 2012r. połączone z obchodami 3 rocznicy powstania Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.


W Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej obejmującym swym zasięgiem województwo lubuskie, wielkopolskie, znaczną część zachodniopomorskiego i dwa powiaty województwa dolnośląskiego, służy 1400 funkcjonariuszy i zatrudnionych jest 358 pracowników cywilnych.

Zgodnie z „Założeniami wieloletniej koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej (2009-2015)” 1 czerwca 2009 roku powstał Nadodrzański Oddział Straży Granicznej, który swym zasięgiem terytorialnym obejmuje województwa lubuskie, wielkopolskie, część zachodniopomorskiego i część dolnośląskiego i jest jedynym na tym terenie organem Straży Granicznej. Siedzibę jego ustanowiono w Krośnie Odrzańskim, gdzie do 31 maja 2009 r. siedzibę swą miał Lubuski Oddział Straży Granicznej. Funkcjonariusze Straży Granicznej choć nie wykonują teraz kontroli na granicy, to realizują szereg zadań zarówno na terenach przygranicznych, jak i w głębi kraju. W tym roku w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 funkcjonariusze na chwilę powrócą do kontroli granicznej.

Spoczywa na nas odpowiedzialność za europejskie bezpieczeństwo wewnętrzne związane z ochroną przed napływem do państw tworzących Unię Europejską niepożądanych osób, ochroną przed nielegalną migracją oraz zwalczaniem przestępczości transgranicznej o charakterze zorganizowanym.

Straż Graniczna dysponuje dobrym nowoczesnym sprzętem. Posiadamy m. in. pojazdy wyposażone w sprzęt do obserwacji terenu i rejestracji obrazu w dzień jak i w nocy, dysponujemy przewoźnymi urządzeniami do kontroli bagaży, sprzętem pirotechnicznym i radiometrycznym. Posiadamy również pojazdy tzw. Schengenbusy wyposażone w sprzęt z dostępem do baz danych. Dysponujemy siecią telefoniczną, która gwarantuje szybki i bezpieczny dostęp do wszystkich jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, krajowych systemów informatycznych i baz danych grupy państw Schengen.

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni to wysokiej klasy specjaliści z różnych dziedzin, którzy swoją wiedzę i umiejętności poświęcają zapewnieniu bezpieczeństwa granic i ochronie porządku publicznego w naszym kraju.

Po zniesieniu kontroli na polsko-niemieckiej i polsko-czeskiej granicy państwowej, Straż Graniczna ukierunkowała swe zadania na zwalczanie nielegalnej migracji, na kontrolę legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców oraz na zapobieganie i wykrywanie przestępstw związanych z tzw. „handlem ludźmi”, przemytem narkotyków, wyrobów akcyzowych, zabytków i broni przez granice państwową.

Zadania te realizowane są w znacznym stopniu poprzez działania mobilne, w tym: patrolowanie obszarów wytypowanych na podstawie analizy ryzyka i prowadzonego rozpoznania, legitymowanie osób, kontrolę środków transportu, kontrole miejsc publicznych, a także różnorodne działania na rzecz utrzymania porządku prawnego i bezpieczeństwa w rejonie odpowiedzialności służbowej często realizowane we współpracy z innymi służbami.


do góry