Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Studenckie praktyki zawodowe - Praktyki studenckie -

Nawigacja

Praktyki studenckie

Studenckie praktyki zawodowe

Autor :
07.05.2012

Osoby zainteresowane realizacją studenckich praktyk zawodowych w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej występują do Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z pisemną prośbą o możliwość odbycia praktyki zawodowej.

 

Prośby o przyjęcie na studenckie praktyki zawodowe należy składać osobiście w Sekcji Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia Nadodrzańskiego Oddziału SG (66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Poprzeczna 1) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30.

Prośba powinna zawierać:

1. dane osobowe, nr telefonu, e-mail;

2. nazwę uczelni, wydział, kierunek i rok studiów;

3. czas trwania praktyki oraz ewentualny proponowany termin;

4. uzasadnienie wskazujące oczekiwania w zakresie poszerzenia wiedzy teoretycznej oraz nabycia umiejętności praktycznych.

Do prośby należy załączyć:

1. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta;

2. imienne skierowanie na praktykę wydane przez uczelnię wraz ze wskazaniem danych i numeru telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk z ramienia uczelni;

3. program praktyki (szczegółowy zakres tematyczny);

4. kserokopię dowodu osobistego;

5. porozumienie o organizacji zawodowych praktyk studenckich odbywanych na podstawie skierowania uczelni (2 egzemplarze)

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej posiada ograniczone możliwości w zakresie organizacji studenckich praktyk zawodowych.

Rozpatrzenie prośby o odbycie praktyki zawodowej następuje z uwzględnieniem:

1. możliwości organizacyjnych i logistycznych komórek i jednostek organizacyjnych;

2. ograniczenia dostępu do informacji zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych;

3. zbieżności kierunku studiów z działalnością ustawową Straży Granicznej.

Po uzyskaniu zgody Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej na odbycie praktyki zostaje zawarte porozumienie/umowa pomiędzy upoważnionym przedstawicielem uczelni, a Komendantem Nadodrzańskiego Oddziału SG w sprawie praktyki, do którego załącznikiem jest program praktyki.

Każdy student przed rozpoczęciem praktyki musi posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny
z Sekcją Organizacji i Naboru WKiSz
ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
pod numerami:
68 358 22 04
68 358 22 91

 

do góry