Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 26 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy i opuści terytorium naszego kraju - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

26 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy i opuści terytorium naszego kraju

Rafał Potocki
05.03.2018

W wyniku kontroli legalności pobytu przeprowadzonych w ten weekend przez funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej stwierdzono, że 26 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy i opuści terytorium naszego kraju.

Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymanych zostało 13 obywateli Ukrainy, którzy posiadali wizy w celu podjęcia pracy w Polsce, a w rzeczywistości wykorzystali je, aby wyjechać lub pracować w innym kraju. W związku z powyższym posiadane przez nich wizy zostały unieważnione.

Następnych 7 cudzoziemców (6 obywateli Ukrainy oraz 1 obywatela Jordanii ) zatrzymano podczas kontroli legalności pobytu, gdyż obcokrajowcy przeterminowali swój pobyt na terytorium państw Schengen bądź nie posiadali dokumentów pobytowych, które pozwoliłyby im przekroczyć granicę i przebywać legalnie na terytorium naszego kraju. Wobec obywatela Jordanii, który złożył do Wojewody Łódzkiego wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na terytorium RP, a potem nielegalnie przekroczył polsko-niemiecką granicę zastosowano środki alternatywne do detencji. Cudzoziemiec otrzymał postanowienie nakazujące przebywanie w miejscu wyznaczonym oraz cotygodniowe zgłaszanie się do Placówki SG w Łodzi, do czasu zakończenia postępowania. Pozostali cudzoziemcy otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.

Zatrzymano również 1 obywatela Algierii, który posługując się przerobionym włoskim dowodem osobistym usiłował wjechać do naszego kraju. Po przeprowadzeniu czynności procesowych, cudzoziemca przekazano stronie niemieckiej w ramach readmisji uproszczonej.

Kolejnych 5 cudzoziemcówobywatela Ukrainy, Nigerii, Libanu, Turcji oraz Maroka zatrzymano w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy. Po potwierdzeniu, że cudzoziemcy posiadają ważne tytuły pobytowe na terytorium UE, pouczono ich o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało. Za nielegalne przekroczenie granicy wszystkich ukarano mandatami karnymi.


 

do góry