Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Studenckie praktyki zawodowe - Praktyki studenckie -

Nawigacja

Praktyki studenckie

Studenckie praktyki zawodowe

07.05.2012

            Osoby zainteresowane realizacją studenckich praktyk zawodowych w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej, zwanych dalej praktyką występują do Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z pisemną prośbą o możliwość odbycia praktyki minimum 2 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki.

            Prośbę o przyjęcie na praktyki wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać osobiście po wcześniejszym umówieniu telefonicznym w Sekcji Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia Nadodrzańskiego Oddziału SG (66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Poprzeczna 1)
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.

Prośba powinna zawierać:

1. imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu, e-mail;

2. nazwę uczelni, wydział, kierunek i rok studiów;

3. czas trwania praktyki oraz proponowany termin jej rozpoczęcia i zakończenia;

4. nazwę jednostki/komórki organizacyjnej NoOSG wybranej do realizacji praktyki z uzasadnieniem uwzględniającym obszar pozostający w zainteresowaniu studenta ubiegającego się o realizację praktyki.

Do prośby należy załączyć:

  1.   zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta;
  2.   imienne skierowanie na praktykę wydane przez uczelnię wraz ze wskazaniem danych i numeru telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk z ramienia uczelni;
  3.   program praktyki (szczegółowy zakres tematyczny);
  4. porozumienie/umowa o organizacji praktyk odbywanych na podstawie skierowania uczelni         (2 egzemplarze);
  5. dobrowolne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik);
  6. kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków -  po uzyskaniu zgody Komendanta NoOSG na odbycie praktyki.

 

            W przypadku złożenia przez studenta niekompletnych lub wadliwie wypełnionych dokumentów zostaje on poinformowany przez przedstawiciela Wydziału Kadr i Szkolenia NoOSG o uzupełnieniu wymaganych dokumentów wynikających z ww. procedury oraz o terminie ich dostarczenia. Ponowne złożenie niekompletnych lub wadliwie wypełnionych dokumentów przez studenta w wyznaczonym terminie może skutkować odmową dalszego procedowania.

 

            Nadodrzański Oddział Straży Granicznej posiada ograniczone możliwości w zakresie organizacji praktyk.

Rozpatrzenie prośby o odbycie praktyki następuje z uwzględnieniem:

1. możliwości organizacyjnych i logistycznych komórek/jednostek organizacyjnych SG;

2. ograniczenia dostępu do informacji zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych;

3. zbieżności kierunku studiów z działalnością ustawową Straży Granicznej.

            Po uzyskaniu zgody Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej na odbycie  praktyki zostaje zawarte porozumienie/umowa pomiędzy upoważnionym przedstawicielem uczelni a Komendantem Nadodrzańskiego Oddziału SG w sprawie praktyki, do którego załącznikiem jest program praktyki.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyki proszone są o kontakt telefoniczny


z Sekcją Organizacji i Naboru WKiSz


ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie


pod numerami:

 

68 358 22 03
68 358 22 61

68 358 20 76

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla praktykantów

(osób ubiegających się o odbycie praktyki)

 

            Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o możliwość odbycia studenckiej praktyki zawodowej, jak również osób odbywających praktyki w  Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej jest Komendant  Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Administrator  przetwarza i zabezpiecza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innym powszechnie obowiązującymi przepisami mającymi na celu ochronę danych osobowych.

Dane osobowe praktykantów mogą być pozyskane od uczelni, w przypadku, gdy uczelnia zwraca się z prośbą o przyjęcia praktykanta.

Dane osobowe osób ubiegających się o odbycie praktyki oraz dane praktykantów przetwarzane są:

- na potrzeby zawarcia i realizacji umowy o odbycie praktyki, bądź na podstawie uzyskanej zgody, tj.: art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO;

- w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania i mogą obejmować dane zwykłych oraz dane szczególnych kategorii;

- nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania, odpowiednio rozpatrzenia prośby lub zawarcia i realizacji umowy o odbycie praktyki.

Niezależnie od podstaw prawnych przetwarzania, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych może uniemożliwić zawarcie umowy, a tym samym odbycie praktyki.  W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, brak zgody również będzie skutkował brakiem możliwości obycia praktyki.

Dokumentacja dot. praktyk przechowywana jest przez 5 lat od zakończenia praktyk.

Podane dane osobowe nie są przetwarzane w sposób automatyczny i nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą być udostępniane uczelni w celu realizacji umowy lub innym podmiotom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów.

            Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.  Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych,  każda osoba w dowolnym momencie ma również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

            W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych, który czuwa nad bezpieczeństwem danych osobowych przetwarzanych w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej e-mail: iod.woi.noosg@strazgraniczna.pl

 

do góry