Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Przepisy celne -

Nawigacja

Przepisy celne

Przepisy celne

21.12.2009

Z regulacji prawa wspólnotowego wynika, że obywatele Unii co do zasady, posiadają prawo pobytu na terytorium innego Państwa Członkowskiego bez wypełniania jakichkolwiek warunków i formalności innych niż wymóg posiadania ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, ale jedynie przez okres nie przekraczający trzech miesięcy, licząc od daty wjazdu. By pozostać na terytorium innego państwa przez dłuższy okres, należy spełnić dodatkowe warunki określone w prawie wewnętrznym tego państwa, może to być związane z koniecznością rejestracji zameldowania się, ubezpieczenia się, posiadania stosownych środków finansowych – konieczne informacje w tym zakresie każdorazowo trzeba uzyskać w urzędach lub placówkach dyplomatycznych państw, w których planują Państwo dłuższy pobyt. Podróżując po krajach Unii Europejskiej w celach turystycznych należy także pamiętać, że mimo zniesienia kontroli na granicach, istnieją jednak ograniczenia dotyczące wwozu ilości zakupionych i przewożonych towarów przeznaczonych do użytku osobistego i nie podlegających odsprzedaży. Dotyczy to zwłaszcza towarów akcyzowych.

Osoby poniżej 17 roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych i tytoniowych.

 

W związku ze stosowaniem od dnia 1 grudnia 2008 r. przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 274/2008 zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 918/83 ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. UE Nr L 85 z 2008 r.), informujemy, że wprowadza się nowe limity przywozowe dla podróżnych, zmianie ulegają również zwolnienia celne w obrocie pocztowym i kurierskim. 
Limity wartościowe i ilościowe towarów zwolnionych z należności przywozowych w zdecydowanej większości zostają podniesione (upominki, paczki, paliwa, wino), z wyjątkiem przywozu wyrobów tytoniowych przywożonych przez podróżnych (w ruchu pieszym, kolejowym i transporcie kołowym).


1. Zwiększenie limitów przywozowych dla podróżnych:

a) zwiększone zostają limity wartościowe towarów przewożonych w bagażu osobistym, jeżeli
ich ilość i rodzaj nie wskazują na przywóz o charakterze handlowym tzn. mają charakter
okazjonalny i są przeznaczone na użytek podróżnego, jego rodziny lub prezenty:
- w transporcie lądowym - do równowartości 300 EUR,
- w transporcie lotniczym i morskim - do równowartości 430 EUR.

b) podwyższeniu z 22 EUR do 150 EUR podlega kwota, do równowartości której stosuje się
zwolnienie z należności celnych przywozowych przesyłek zawierających towary o niewielkiej
wartości wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się we
Wspólnocie;
c) zwiększone zostają limity przywozowe na wino niemusujące - do 4l wina i 16l piwa.


2. Zwolnienie z należności przywozowych paliwa przewożonego w standardowych zbiornikach
drogowych pojazdów silnikowych oraz pojemnikach specjalnego przeznaczenia. 600 litrów - w przypadku paliwa przewożonego w standardowym zbiorniku pojazdu, 200 litrów - w przypadku paliwa przewożonego w standardowym zbiorniku pojemnika specjalnego przeznaczenia.

W odniesieniu do wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych zwolnieniu podlegają
następujące ilości ww. towarów:


3.   wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie lotniczym lub w transporcie morskim przez
podróżnego, który ukończył 17 lat:

 1. a) papierosy - 200 sztuk lub
 2. b) cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) - 100 sztuk, lub
 3. c) cygara - 50 sztuk, lub
 4. d) tytoń do palenia - 250 g,


4.   wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie lądowym przez podróżnego, który ukończył 17 lat:

 1. a) papierosy - 40 sztuk lub
 2. b) cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) - 20 sztuk, lub
 3. c) cygara-10 sztuk, lub
 4. d) tytoń do palenia - 50 g,

Zwolnienie w ramach norm, o których mowa wyżej można stosować do dowolnego połączenia
wyrobów tytoniowych, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych
z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 %.


5.   napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat:

 

 1. a) napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej -1 litr lub
 2. b) alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % - 2 litry, i
 3. c) wina niemusujące-4 litry, i
 4. d) piwo - 16 litrów.

Zwolnienie w ramach norm, o których mowa wyżej można stosować do dowolnego połączenia
różnych rodzajów alkoholu I napojów alkoholowych, o których mowa w lit. a i b, pod
warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień
nie przekracza 100 %.

 


6. napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat, który ma
miejsce zamieszkania w strefie nadgranicznej lub jest pracownikiem zatrudnionym w strefie
nadgranicznej, lub jest członkiem załogi środków transportu wykorzystywanych do podróży z
terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju:

 1. a) napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu
 2. powyżej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej - 0,5 litra lub
 3. b) alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % - 0,5 litra, i
 4. c) wina niemusujące - 0,5 litra, i
 5. d) piwo - 2 litry.

Zwolnienie w ramach norm, o których mowa wyżej można stosować do dowolnego połączenia
różnych rodzajów alkoholu I napojów alkoholowych, o których mowa w lit. a l b, pod
warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień
nie przekracza 100 %.

 

 

Dz.U.04.74.675
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 19 kwietnia 2004 r.
w sprawie ilości wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej, przywożonych przez osoby fizyczne, które wskazują na przeznaczenie tych wyrobów do celów handlowych
(Dz. U. z dnia 22 kwietnia 2004 r.)


Na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Przywóz, przez osobę fizyczną, wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego, wskazuje na przeznaczenie tych wyrobów do celów handlowych, jeżeli wyroby te są przywożone w ilościach przekraczających:

1) wyroby tytoniowe:
a) papierosy - 800 sztuk,
b) cygaretki (o masie nieprzekraczającej 3 g/szt.) - 400 sztuk,
c) cygara - 200 sztuk,
d) tytoń do palenia - 1 kg;
2) napoje alkoholowe:
a) alkohol etylowy - 10 l,
b) wino i napoje fermentowane - 90 l (w tym wino musujące - 60 l),
c) piwo - 110 l,
d) produkty pośrednie - 20 l.

2. Przywóz przez osobę fizyczną, w każdej ilości, paliw silnikowych, olejów opałowych lub gazu płynnego z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego wskazuje na przeznaczenie tych wyrobów do celów handlowych, jeżeli wyroby te są transportowane nietypowymi rodzajami transportu.
3. Nietypowy rodzaj transportu oznacza:
1) transport paliw silnikowych, w inny sposób niż w zbiornikach paliwowych pojazdów samochodowych, montowanych na stałe przez producenta we wszystkich pojazdach samochodowych, które pozwalają na bezpośrednie wykorzystanie paliwa do napędu pojazdu samochodowego lub przystosowanych do pojazdów samochodowych, pozwalających na bezpośrednie wykorzystanie gazu jako paliwa, lub w odpowiednich pojemnikach zapasowych (kanistrach) zawierających paliwa silnikowe, przeznaczone do zużycia w tych pojazdach, w ilości nieprzekraczającej 10 l;
2) transport olejów opałowych lub gazu płynnego, w inny sposób niż za pomocą cystern wykorzystywanych przez przedsiębiorców zajmujących się przewozem tych wyrobów, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

 

WIĘCEJ INFORMACJI DOSTEPNYCH JEST NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW pod adresem: http://mf.gov.pl

do góry