Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nabór kandydatów na stanowisko: starszego referenta Kancelarii Ogólnej Zespołu do spraw Obsługi i Koordynacji Działań Placówki SG w Zgorzelcu - Nabór do pracy w NoSG -

Nawigacja

Nabór do pracy w NoSG

Nabór kandydatów na stanowisko: starszego referenta Kancelarii Ogólnej Zespołu do spraw Obsługi i Koordynacji Działań Placówki SG w Zgorzelcu

Mateusz Fekieta
01.10.2019

KOMENDANT Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: starszego referenta Kancelarii Ogólnej Zespołu do spraw Obsługi i Koordynacji Działań Placówki SG w Zgorzelcu (1 etat).

Wymagania konieczne:

- wykształcenie średnie,

- komunikatywność,

- umiejętność pracy w zespole,

rzetelność,

- łatwość przyswajania nowej wiedzy,

obsługa komputera.

 

Wymagania pożądane:

- posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „Ściśle Tajne”.

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

-przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie, wysyłanie i udostępnianie dokumentów w  celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów w jednostce organizacyjnej;

-analizowanie, kompletowanie i przygotowywanie zbiorów dokumentów w celu przekazania do archiwum zakładowego;

-uczestniczenie w brakowaniu i niszczeniu dokumentów o krótkotrwałym znaczeniu praktycznym w celu wsparcia prac bieżących komórki organizacyjnej;

-wykonywanie czynności związanych z przedłużeniem lub zmianą klauzuli tajności w celu aktualizacji okresu ochrony dokumentów i akt;

-prowadzenie bieżących i okresowych kontroli znajdujących się w obsługiwanych przez kancelarię wykonawców w celu stwierdzenie a stanu dokumentów;

-zapewnienie należytej ochrony dokumentów znajdujących się w zasobach kancelarii ogólnej w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieuprawnionych;

-stałe podnoszenie i uaktualnianie kwalifikacji zawodowych w celu znajomości aktualnych przepisów regulujących pracę kancelarii;

-egzekwowanie zwrotów materiałów i dokumentów w celu zabezpieczenia ich przed utratą.

 

Oferta powinna zawierać:

- list motywacyjny, życiorys,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 

Informujemy, że nie udzielamy odpowiedzi pisemnych na złożone oferty. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy przesłać w terminie od 30.09.2019 r. do 14.10.2019 r. pod adres:

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Kancelaria Jawna

ul. Poprzeczna 1

66-600 Krosno Odrzańskie

lub składać we wskazanym terminie w kancelarii Nadodrzańskiego Oddziału SG z dopiskiem „Oferta pracy”.

 

Dodatkowe informacje:

-wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 1837,96 zł. netto + dodatek za wysługę lat,

-praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30;

-w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6 %;

-oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,

-rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych data i podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,

-Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego,

-przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,

-oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej.

Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z niniejszą procedurą rekrutacyjną jest Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Administrator  zabezpiecza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe zbierane w związku z naborem do pracy w Straży Granicznej  przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: w prawnie uzasadnionym celu oraz na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, tj. realizacji procesu naboru do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody może uniemożliwić realizację procedury naboru do pracy. Wyrażona zgoda może zostać odwołana w każdym czasie.

Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.  Ponadto każda osoba w dowolnym momencie ma również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, który czuwa nad bezpieczeństwem danych osobowych przetwarzanych w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej e-mailiod.woi.noosg@strazgraniczna.pl. Dane osobowe gromadzone w związku z niniejszą rekrutacją nie są przetwarzane w sposób automatyczny i nie są przekazywane innym podmiotom, jak również do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 


 

 

 

 

do góry