Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Praca w NoOSG - Nabór do pracy w NoSG -

Nawigacja

Nabór do pracy w NoSG

Praca w NoOSG

Joanna Konieczniak
10.02.2020

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Technik Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia (1 etat).

Wymagania konieczne:

- wykształcenie: średnie;

 

Wymagania pożądane:.

- znajomość prawa: ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa Prawo wodne, ustawa o odpadach,

- obsługa komputera w środowisku Windows - pakiet Office.

- dyspozycyjność,

- samodzielność i inicjatywa,

- kultura pracy i osobista,

- staranność, rzetelność i obowiązkowość.

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 

- prowadzenie bazy danych KOBiZE, Centralnego Rejestru Operatorów, rejestrów i ewidencji celem przygotowania danych do sprawozdań w zakresie ochrony środowiska,

- udział w planowaniu potrzeb finansowych,

- przygotowywanie zleceń oraz umów w zakresie właściwości Sekcji,           

- opracowywanie rachunków,

- współpraca z instytucjami obsługującymi obiekty NoOSG w zakresie właściwości Sekcji.

 

Oferta powinna zawierać:

 

- list motywacyjny, CV;

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 

Dodatkowe informacje:

- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 2600,00 zł brutto;

- praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30;

- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w   rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6 %;

- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego;

- rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają  kompletu wymaganych dokumentów i oświadczeń;

- Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem  poczty elektronicznej o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego,

- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów;

- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Nadodrzańskim oddziale Straży Granicznej.

Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z niniejszą procedurą rekrutacyjną jest Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Administrator  zabezpiecza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe zbierane w związku z naborem do pracy w Straży Granicznej  przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: w prawnie uzasadnionym celu oraz na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, tj. realizacji procesu naboru do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody może uniemożliwić realizację procedury naboru do pracy. Wyrażona zgoda może zostać odwołana w każdym czasie.

Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.  Ponadto każda osoba w dowolnym momencie ma również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, który czuwa nad bezpieczeństwem danych osobowych przetwarzanych w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej e- mailiod.woi.noosg@strazgraniczna.pl

Dane osobowe gromadzone w związku z niniejszą rekrutacją nie są przetwarzane w sposób automatyczny i nie są przekazywane innym podmiotom, jak również do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Informujemy, że nie udzielamy odpowiedzi pisemnych na złożone oferty. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dokumenty należy przesłać w terminie od 10.02.2020 r. do 21.02.2020 r. pod adres:

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Kancelaria Jawna

ul. Poprzeczna 1

66-600 Krosno Odrzańskie

lub składać we wskazanym terminie w kancelarii  Nadodrzańskiego Oddziału SG z dopiskiem „Oferta pracy”.

 

 

 

 

 

do góry