Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej PSG w Świecku -

Nawigacja

PSG w Świecku

PSG w Świecku

02.01.2010

Placówka NoOSG - Świecko

skr. pocztowa 63
69-100 Słubice
tel. (095) 759 02 00
fax. (095) 759 02 05
Komendant: ppłk SG Krzysztof Krawiec

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Komendant w siedzibie Placówki SG: w poniedziałki w godzinach 10.00 - 11.00 i 15.30 – 16.30. Całodobowo w powyższych sprawach interesantów przyjmuje Kierownik Zmiany.

Skarga, aby mogła zostać rozpatrzona powinna zawierać:
  • imię i nazwisko skarżącego,
  • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania),
  • dokładny opis zdarzenia.

UWAGA!

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Z kart historii: Do 2001 roku na terenie działania obecnej Placówki Straży Granicznej w Świecku funkcjonowały 3 przejścia graniczne: drogowe w Świecku i Słubicach oraz kolejowe w Kunowicach. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku i związanej z tym reorganizacji na wewnętrznych granicach UE z ww. jednostek powstała Placówka Straży Granicznej w Świecku. Jej siedziba usytuowana jest na terenie byłego przejścia granicznego w Świecku.

 

Należąca do Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej Placówka w Świecku zasięgiem służbowej odpowiedzialności obejmuje: powiat słubicki (bez gminy Górzyca), z powiatu sulęcińskiego gmina Torzym, powiat świebodziński i z powiatu międzyrzeckiego gmina Trzciel. Funkcjonariusze PSG w Świecku ochraniają odcinek granicy państwowej wzdłuż Odry o łącznej długości 58,39 km od znaku granicznego 432 do 521. W zasięgu terytorialnym placówki znajduje się międzynarodowy szlak komunikacyjny droga E-30 (autostrada A-2) oraz międzynarodowy szlak kolejowy Warszawa - Berlin, Warszawa - Amsterdam i Moskwa - Berlin.

Podczas realizacji zadań służbowych Straż Granicznawspółpracuje na terenie RP m.in. z Izbą Celną, Policją, Strażą Ochrony Kolei,Żandarmerią Wojskową, Inspekcją Transportu Drogowego, Wojewódzkim InspektoratemOchrony Środowiska, Strażą Miejską, funkcjonariuszami czeskimi orazzagranicznym wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania.

do góry