Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Deklaracja dostępności -

Nawigacja

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności strony internetowej Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej (link otwiera okno w tym serwisie)

  • Data publikacji strony internetowej: 2011-06-20.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
  • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
  • Formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.

Powody braku spełaniania wymagań

  • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
  • Do wyszukiwarki można się przenieść za pomocą skrótu `/`.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adrian Słomski, adrian.slomski@strazgraniczna.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 358 20 98 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich (link otwiera okno w innym serwisie)

Dostępność architektoniczna

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej.

Główna siedziba Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostającą we właściwości Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej znajduje się przy ul. Poprzecznej 1 w Krośnie Odrzańskim. Siedziba jednostki oznaczona jest także napisem zawierającym nazwę jednostki na strzeżonej bramie wjazdowej od strony ul. Wakacyjnej. Wejście główne na teren oddziału prowadzi przez Biuro Przepustek zlokalizowane od strony ul. Poprzecznej, oznaczone tablicami informacyjnymi na murze. Samodzielne wejście do budynku biura przepustek przez osoby ze szczególnymi potrzebami w tym osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, jest utrudnione z uwagi na stromy podjazd, jednak możliwe przy wsparciu innej osoby. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. W biurze przepustek znajduje się aparat telefoniczny z którego można skorzystać w celu skomunikowania się z wybraną osobą na terenie Komendy Oddziału (pracownikiem bądź funkcjonariuszem SG). Komenda Oddziału jest terenem zamkniętym, nie dopuszcza się możliwości samodzielnego poruszania się interesantów po terenie oddziału. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie obiektu w obecności upoważnionego do przyjmowania petentów pracownika lub funkcjonariusza. Przejście z biura przepustek na teren obiektu zabezpieczone jest bramkami obrotowymi, przez które nie może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Dostęp na teren obiektu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, możliwy jest przez główną bramę, zlokalizowaną po prawej stronie od wejścia do biura przepustek. Poruszanie się po terenie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej może być utrudnione dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich z uwagi na występujące progi i nieodpowiednie szerokości chodników.
Do większości budynków administracyjnych znajdujących się a terenie Komendy Oddziału prowadzą schody i nie są one wyposażone w urządzenia umożliwiające dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym z problemami z samodzielnym poruszaniu. W związku z powyższym sprawy interesantów załatwiane są bezpośrednio w biurze przepustek lub budynku nr 16, który posiada podjazd oraz toaletę przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Interesant może uzyskać podstawowe informacje niezbędne do załatwienia sprawy. Pracownicy i funkcjonariusze zapewnią wsparcie i pomoc osobie ze szczególnymi potrzebami a także zorganizują realizację jego potrzeb w niezbędnym zakresie.
W budynkach nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidzące lub słabo widzące.
Nadodrzański Oddział Straży Granicznej dysponuje miejscami parkingowymi na terenie Komendy Oddziału. Wjazd na jego teren jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby z uwagi na fakt, że teren podlega systemowi kontroli dostępu. Aktualnie Nadodrzański Oddział Straży Granicznej nie posiada wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami, ale istnieje możliwość zaparkowania pojazdu w bezpośrednim sąsiedztwie Biura Przepustek lub budynku nr 16, przeznaczonych do obsługi interesantów.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dostępnych dla interesantów można wejść z psem asystującym.
Na chwilę obecną nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online przez stronę internetową Nadodrzańskie Oddziału Straży Granicznej.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych

Dodatkowe informacje

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej dokłada wszelkich starań, aby strona internetowa oddziału była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie.
Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

 

 

do góry