Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 10 rocznica powstania Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

10 rocznica powstania Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku

Rafał Potocki
11.01.2018

W grudniu minęło już 10 lat od otwarcia Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku. Co roku pracujące w centrum służby wymieniają kilka tysięcy informacji dotyczących osób, pojazdów oraz zdarzeń. W 2017 takich informacji było ponad 21 tysięcy. Na ich podstawie Straż Graniczna ujawniła 64 kradzione pojazdy, 151 sfałszowanych dokumentów oraz 151 utraconych i skradzionych rzeczy.

W dzisiejszych uroczystościach uczestniczyli m.in.: w imieniu Wojewody Lubuskiego Waldemar Gredka- Dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego, Piotr Dziedzic- Dyrektor Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Ministerstwa Finansów, płk SG Andrzej Fijałkowski – Zastępca Dyrektora Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej, mł. insp. Paulina Filipowiak- Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, gen.bryg. SG Wojciech Skowronek- Komendant Nadodrzańskiego Oddziału SG oraz Adam Andrzejewski - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Stronę niemiecką reprezentowali dr. Günter Krings - Parlamentarny Sekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RFN, Karl-Heinz Schröter- Minister Spraw Wewnętrznych i Komunalnych Kraju Związkowego Brandenburgii, Frank Niehörster - Kierownik Wydziału Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Kraju Związkowego Mekleburgii Pomorza Przedniego, Thomas Striethörster - Prezydent Dyrekcji Policji Federalnej RFN w Berlinie oraz Oliver-Thomas Pampel-Jabrane -Kierownik Urzędu Celnego Berlin-Brandenburg. Obecni byli również przedstawiciele Straży Granicznej, Policji i Krajowej Administracji Skarbowej z przygranicznych województw, a także przedstawiciele niemieckich krajów związkowych, Policji Federalnej, niemieckiego Urzędu Celnego oraz oficerowie łącznikowi Straży Granicznej i Policji przy Ambasadzie RP w Berlinie. Gości przywitali Koordynatorzy Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych Policyjnych i Celnych. Kwintet klarnetowy odegrał hymny narodowe obu państw. Następnie głos zabrali Waldemar Gredka Dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego oraz dr. Günter Krings - Parlamentarny Sekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RFN.  Okolicznościowe przemówienia wygłosili, także przedstawiciele wszystkich współpracujących w PNCW służb. Na zakończenie rocznicowych obchodów funkcjonariusze, którzy na co dzień pełnią służbę w centrum otrzymali pamiątkowe medale.

Współpraca pomiędzy polsko-niemieckimi służbami trwa już 27 lat. W ramach niej funkcjonariusze współdziałają dla zapewnienia bezpieczeństwa w obu krajach, a także zapobiegają, wykrywają i zwalczają przestępczość transgraniczną. Najważniejszym elementem tej współpracy jest działające pomiędzy dwoma nitkami autostrady A2, na terenie byłego przejścia granicznego w Świecku, Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych. To z sali operacyjnej, będącej „sercem” PNCW koordynowane są wspólne działania, które podnoszą poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców miast położonych wzdłuż naszej zachodniej granicy.

Centrum rozpoczęło działalność w dniu 20 grudnia 2007 roku, jako środek kompensacyjny po zniesieniu przez Polskę kontroli granicznej i przystąpieniu do strefy Schengen. Obecnie, od wejścia w życie w dniu 9 lipca 2015 Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych z dnia 15 maja 2014 roku podstawą działania PNCW jest art. 27 powyższej umowy.

W całym Centrum pełni służbę ponad 40 przedstawicieli strony niemieckiej (Policji Federalnej, Policji Kraju Brandenburgii, Policji Kraju Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Policji Kraju Saksonii oraz niemieckiej Służby Celnej) oraz 21 przedstawicieli strony polskiej (9 ze Straży Granicznej, 7 z Policji oraz 5 z Krajowej Administracji Skarbowej).

Za pośrednictwem Polsko-Niemieckiego Centrum w Świecku wymieniane są informacje dot. zwalczania szeroko rozumianej przestępczości transgranicznej, w tym dochodzeń i śledztw, a w razie konieczności także informacji dot. klęsk żywiołowych czy zatorów drogowych. Funkcjonariusze PNCW są w stanie błyskawicznie przekazać wnioskowane przez partnera zagranicznego informacje  w przypadku zdarzeń drogowych, zaginięć osób, mienia, poszukiwań osób czy pościgów transgranicznych. Centrum realizuje także tzw. zapytania łańcuszkowe, które związane są z pilną potrzebą uzyskania informacji, która na czas nie może zostać przekazana drogą organów centralnych. Zapytania takie realizowane są poprzez inne europejskie centra współpracy. Rocznie PNCW jako całość realizuje i przekazuje ponad 20 tysięcy wniosków i informacji. W roku 2017 wykonano łącznie 21707 czynności związanych z przekazaniem informacji. W ich wyniku tylko Straż Graniczna ujawniła 64 kradzione pojazdy, 151 sfałszowanych dokumentów oraz 151 utraconych i skradzionych rzeczy. 

 

do góry