Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej XX lecie Straży Granicznej - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

XX lecie Straży Granicznej

16.05.2011

Dwadzieścia lat temu, dziś, tj. 16 maja, w miejsce Wojsk Ochrony Pogranicza, do ochrony granicy Rzeczypospolitej Polskiej powołano Straż Graniczną na mocy ustawy z 12 października 1990 r. Straży Granicznej, jako jednolitej, umundurowanej formacji o charakterze nowoczesnej służby migracyjnej. W ciągu minionych lat swego istnienia Straż Graniczna przechodziła kolejne reorganizacje, przekształcając się stopniowo w pełni zawodową, ochotniczą, wysoce wyspecjalizowaną formację.

Dwadzieścia lat temu, dziś, tj. 16 maja, w miejsce Wojsk Ochrony Pogranicza, do ochrony granicy Rzeczypospolitej Polskiej powołano Straż Graniczną na mocy ustawy z 12 października 1990 r. Straży Granicznej, jako jednolitej, umundurowanej formacji o charakterze nowoczesnej służby migracyjnej. W ciągu minionych lat swego istnienia Straż Graniczna przechodziła kolejne reorganizacje, przekształcając się stopniowo w pełni zawodową, ochotniczą, wysoce wyspecjalizowaną formację.

Straż Graniczna dysponuje dobrym nowoczesnym sprzętem. Posiadamy m. in. pojazdy wyposażone w sprzęt do obserwacji terenu i rejestracji obrazu w dzień jak i w nocy, dysponujemy przewoźnymi urządzeniami do kontroli bagaży, sprzętem pirotechnicznym i radiometrycznym. Dysponujemy siecią telefoniczną, która gwarantuje szybki i bezpieczny dostęp do wszystkich jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, krajowych systemów informatycznych i baz danych grupy państw Schengen.

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni to wysokiej klasy specjaliści z różnych dziedzin, którzy swoją wiedzę i umiejętności poświęcają zapewnieniu bezpieczeństwa granic i ochronie porządku publicznego w naszym kraju.

Po zniesieniu kontroli na polsko-niemieckiej i polsko-czeskiej granicy państwowej, Straż Graniczna ukierunkowała swe zadania na zwalczanie nielegalnej migracji, na kontrolę legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców. Nadal i z dużym naciskiem realizuje również zadania związane z zapobieganiem i wykrywaniem przestępstw związanych z tzw. „handlem ludźmi”, przemytem narkotyków, wyrobów akcyzowych, zabytków i broni przez granice państwową.

Zadania te realizowane są w znacznym stopniu poprzez działania mobilne, w tym: patrolowanie obszarów wytypowanych na podstawie analizy ryzyka i prowadzonego rozpoznania, legitymowanie osób, kontrolę środków transportu, kontrole miejsc publicznych, a także różnorodne działania na rzecz utrzymania porządku prawnego i bezpieczeństwa w rejonie odpowiedzialności służbowej często realizowane we współpracy z innymi służbami. 

Zgodnie z „Założeniami wieloletniej koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej (2009-2015)” 1 czerwca 2009 roku powstał Nadodrzański Oddział Straży Granicznej, który swym zasięgiem terytorialnym obejmuje województwa lubuskie, wielkopolskie, część zachodniopomorskiego i część dolnośląskiego i jest jedynym na tym terenie organem Straży Granicznej. Siedzibę jego ustanowiono w Krośnie Odrzańskim, gdzie do 31 maja 2009 r. siedzibę swą miał Lubuski Oddział Straży Granicznej. Funkcjonariusze Straży Granicznej choć nie wykonują teraz kontroli na granicy, to realizują szereg zadań zarówno na terenach przygranicznych, jak i w głębi kraju.

Spoczywa na nas odpowiedzialność za europejskie bezpieczeństwo wewnętrzne związane z ochroną przed napływem do państw tworzących Unię Europejską niepożądanych osób, ochroną przed nielegalną migracją oraz zwalczaniem przestępczości transgranicznej o charakterze zorganizowanym.

W dniach 14-15 maja br. w Gdańsku odbyły się uroczyste centralne obchody Święta Straży Granicznej. W uroczystości uczestniczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, który objął honorowym patronatem obchody jubileuszu, oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller. O godzinie 13.00 na Targu Węglowym z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego nominacje generalskie otrzymali: Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Marek Borkowski, Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Jarosław Frączyk oraz Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Dominik Tracz. Obaj Komendanci Oddziałów kilka lat swej służby poświęcili Lubuskiemu (teraz Nadodrzańskiemu) Oddziałowi Straży Granicznej.

Ponadto tego samego dnia Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Michał Kogut z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał prezydencki ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI za zasługi w ochronie granicy państwowej.Rocznica powstania Straży Granicznej jest okazją do wręczenia mianowań na kolejne stopnie funkcjonariuszom oraz do wręczenia odznaczeń i medali zarówno dla funkcjonariuszy, pracowników cywilnych, jak i dla osób związanych z nasza formacją poprzez ścisłą współpracę, np. dla przedstawicieli samorządów. W Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim takie właśnie obchody Święta odbędą się 1 czerwca 2011r. połączone z obchodami 2 rocznicy powstania Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz otwarciem nowej siedziby PSG w Zielonej Górze - Babimoście.Wydarzenia

20. rocznica powstania Straży Granicznej

Data publikacji: 16-05-2011
14 maja w Gdańsku odbyły się ogólnopolskie obchody 20. rocznicy powstania Straży Granicznej. W uroczystości uczestniczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, który objął honorowym patronatem obchody jubileuszu, oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Bazylice Mariackiej, którą odprawił Metropolita Gdański Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.
O godzinie 13.00 na Targu Węglowym z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego nominacje generalskie otrzymali: Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Marek Borkowski, Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Jarosław Frączyk oraz Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Dominik Tracz.

do góry