Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Światowy Dzień Uchodźcy - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Światowy Dzień Uchodźcy

20.06.2014

20 czerwca od kilkunastu lat obchodzony jest Światowy Dzień Uchodźcy. Święto to zostało ustanowione w roku 2000 przez Organizację Narodów Zjednoczonych jest obchodzone na całym świecie. W Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim Dzień Uchodźcy obchodzony był szósty raz. W obchodach uczestniczył Zastępca Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału SG płk SG Tomasz Michalski, a wśród zaproszonych gości byli również przedstawicielka Caritasu Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej Pani Anna Maria Fedurek oraz pastor Kościoła Zielonoświątkowego Andrzej Daniel Oświeciński.

20 czerwca od kilkunastu lat obchodzony jest Światowy Dzień Uchodźcy. Święto to zostało ustanowione w roku 2000 przez Organizację Narodów Zjednoczonych jest obchodzone na całym świecie.
W Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim Dzień Uchodźcy obchodzony był szósty raz. W obchodach uczestniczył Zastępca Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału SG płk SG Tomasz Michalski, a wśród zaproszonych gości byli również przedstawicielka Caritasu Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej Pani Anna Maria Fedurek oraz pastor Kościoła Zielonoświątkowego Andrzej Daniel Oświeciński.
Mieszkańcy Ośrodka obejrzeli pokaz ju-jitsu w wykonaniu członków klubu sportowego SATORI z Krosna Odrzańskiego. Podczas prezentacji multimedialnej przedstawiono ojczyzny wszystkich cudzoziemców mieszkający obecnie w Ośrodku. Obchody zakończył poczęstunek oraz koncert zespołu Matawi Band. 
Ważnym punktem było wręczenie pucharu i dyplomów cudzoziemcom, którzy wcześniej brali udział w turnieju bilarda. Komendant Nadodrzańskiego Oddziału SG nagrodził zwycięzców turnieju. Nagrodą za pierwsze miejsce był Puchar Komendanta NoOSG – zdobył go przebywający w Ośrodku obywatel Wietnamu. Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca dyplomy otrzymali obywatele Gwinei Bissau oraz Wietnamu. 
Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców funkcjonuje w Nadodrzańskim Oddziale SG od 2009 roku. Na mocy postanowienia sądu w Ośrodku przebywają cudzoziemcy, którzy zostali zatrzymani przez uprawnione organy na podstawie przepisów ustawy o cudzoziemcach, a w szczególności za usiłowanie lub przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom, uchylających się od wykonania decyzji o wydaleniu, przebywających na terytorium RP bez wymaganych dokumentów, wykonujących pracę bez odpowiedniego zezwolenia. W Strzeżonym ośrodku mogą być również umieszczeni cudzoziemcy będący w procedurze o nadanie statusu uchodźcy na terytorium RP, a naruszający przepisy ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. 
Cudzoziemiec po przyjęciu do strzeżonego ośrodka jest pouczany w zrozumiałym dla niego języku, o przysługujących mu prawach i obowiązkach oraz zapoznawany jest z przepisami regulującymi pobyt w ośrodku. Cudzoziemiec umieszczony w ośrodku ma zapewnioną opiekę medyczną i wyżywienie zgodne z wymaganiami religijnymi i kulturowymi. Może posiadać przedmioty kultu religijnego, wykonywać praktyki religijne i korzystać z posług religijnych. Do dyspozycji cudzoziemców zostało wyznaczone specjalne pomieszczenie do wykonywania praktyk religijnych. Czas wolny cudzoziemców zagospodarowują funkcjonariusze prowadzący zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. W ramach zajęć prowadzona jest między innymi nauka języka polskiego. Cudzoziemcy poznają podstawowe słownictwo i zwroty pozwalające na porozumiewanie się ze służbą dyżurną oraz zgłaszanie swoich próśb i wniosków związanych z pobytem w strzeżonym ośrodku. Mając na uwadze różnego rodzaju potrzeby cudzoziemców, administracja ośrodka organizuje spotkania z różnymi instytucjami pozarządowymi działającymi na rzecz cudzoziemców. Obecnie w SodC w Krośnie Odrzańskim przebywa około 20 cudzoziemców. Pochodzą oni m.in. z Wietnamu, Indii, Tunezji, Rosji.
 
do góry